Szkolenie – Odpowiedzialność prawna użytkownika maszyn związana z bezpieczeństwem pracowników

with Brak komentarzy

Zapraszamy na szkolenie “Odpowiedzialność prawna użytkownika maszyn związana z bezpieczeństwem pracowników

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi związanymi z użytkowaniem maszyn. W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z wymaganiami minimalnymi, przepisami kodeksu pracy, ogólnych przepisów BHP oraz Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest dla osób które dopuszczają pracowników do obsługi maszyn (Kierownicy produkcji, Kierownicy zakładów, Dyrektorzy, Służby BHP) lub są właścicielami zakładów w których są użytkowane maszyny.

Program szkolenia

 • Wstęp do bezpieczeństwa
 • Przepisy prawne związane z bezpieczeństwem maszyn w zakładzie
 • Kodeks pracy
 • Ogólne przepisy BHP
 • Wymagania minimalne
 • Wymagania zasadnicze
 • Kodeks karny
 • Kodeks cywilny
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo maszyn w zakładzie
 • Jak sprawdzić bezpieczeństwo maszyny
 • Ocena zagrożeń
 • Analiza ryzyka
 • Kontrole wstępne i okresowe maszyn zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki w sprawie wymagań minimalnych dla maszyn
 • Usuwanie zagrożeń na maszynach poprzez zastosowanie:
  Osłon stały i ruchomych
  Czujników krańcowych
  Kurtyn świetlnych
  Mat bezpieczeństwa
  Skanerów bezpieczeństwa

Szkolenie opiera się o wymagania następujących przepisów prawnych oraz norm zharmonizowanych:
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami
Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 – Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
Dz.U. 2016 poz. 542 – Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn
PN EN ISO 12100 – Bezpieczeństwo maszyn — Ogólne zasady projektowania — Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
PN EN ISO 13857 – Bezpieczeństwo maszyn — Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych
PN EN ISO 13855 – Bezpieczeństwo maszyn — Umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka
PN EN 60204-1 – Bezpieczeństwo maszyn — Wyposażenie elektryczne maszyn — Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN ISO 13849-1 – Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 1: Ogólne zasady projektowania
PN-EN ISO 13849-2 – Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 2: Walidacja
PN-EN ISO 14119 – Bezpieczeństwo maszyn — Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami — Zasady projektowania i doboru
PN-EN ISO 14120 – Bezpieczeństwo maszyn — Osłony — Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych

Trener prowadzący szkolenie:

Mgr inż. Zbigniew Zapała

Certyfikowany ekspert ds. bezpieczeństwa maszyn (TUV Nord)

Specjalizuje się w szkoleniach z dziedziny projektowania bezpiecznych maszyn, Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE, oceny ryzyka zgodnie z normą PN EN ISO 12100, projektowania systemów sterowania zgodnie z normą PN EN ISO 13849-1, walidacja systemów sterowania zgodnie z normą PN EN ISO 13849-2, systemami elektrycznymi zgodnie z normą PN EN 60204-1.

Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia związane z bezpieczeństwem maszyn oraz występuje na konferencjach dotyczących bezpieczeństwa technicznego maszyn. Przeprowadzał szkolenia dla międzynarodowych firm w kraju i za granicą w języku polskim i angielskim, użytkowników maszyn oraz wiodących producentów maszyn. Szkolenia które prowadzi w pełni wyjaśniają kwestie bezpieczeństwa maszyn oraz poruszają nurtujące pytania takie jak – czy modyfikacja maszyny była znacząca i czy wymagane jest ponowne oznakowanie CE maszyny? Ze względu na wcześniejsze praktyczne doświadczenia przy budowie i projektowaniu maszyn szkolenia są praktyczne, a nie tylko teoretyczne.

Podczas swojej kariery wykonywał projekty związane z bezpieczeństwem maszyn dla międzynarodowych firm na całym świecie, w środowiskach wielokulturowych, między innymi w takich krajach jak Anglia, Irlandia, Niemcy, Brazylia, USA, Kanada, Indie, Tajlandia, Egipt, Araba Saudyjskiej. Projekty obejmowały ocenę zgodności maszyn, weryfikację wymagań prawnych lub korporacyjnych, walidację i weryfikację systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem, projektowanie układów bezpieczeństwa, programowanie i uruchamiania układów bezpieczeństwa.

 

Kontakt w sprawie szkolenia:

Zbigniew Zapała – email: kontakt@bezpieczenstwomaszyn.pl

tel. 48 690 908 227