Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesem oceny zgodności i procedurą oznakowania CE maszyn. W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z wymaganiami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz podstawowymi normami zharmonizowanymi z dyrektywą.

 

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest dla osób które poszukują wiedzy związanej z Dyrektywą Maszynową, normami zharmonizowanymi, oznakowaniem CE dla maszyn oraz procedurami zgodności w tym personel techniczny związany z maszynami, projektanci, inżynierowie, pracownicy służby BHP, kierownicy produkcji, personel odpowiedzialny za odbiór maszyn lub oddanie do użytku.

 

Program szkolenia

 • Europejska koncepcja bezpieczeństwa maszyn
 • Przepisy prawne związane z bezpieczeństwem maszyn
 • Kodeks pracy
 • Ogólne przepisy BHP
 • Wymagania minimalne
 • Ustawa o ocenie zgodności i nadzorze rynku
 • Wprowadzenie do obrotu / oddanie do użytku
 •  Producent / importer/ dystrybutor / użytkownik
 •  Zakres Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE
 •  Maszyny zespolone
 •  Maszyny nieukończone
 •  Modernizacje maszyn
 • Procedura oceny zgodności z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE
 • Rola norm zharmonizowanych w ocenie zgodności
 • Ocena ryzyka
 • Redukcja ryzyka
 •  Osłony
 •  Urządzenia ochronne
 •  Układy sterowania związane z bezpieczeństwem

 

Szkolenie opiera się o wymagania następujących przepisów prawnych oraz norm zharmonizowanych:

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami

Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 – Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

Dz.U. 2016 poz. 542 – Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn

PN EN ISO 12100 – Bezpieczeństwo maszyn — Ogólne zasady projektowania — Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka

PN EN ISO 13857 – Bezpieczeństwo maszyn — Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych

PN EN ISO 13855 – Bezpieczeństwo maszyn — Umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka

PN EN 60204-1 – Bezpieczeństwo maszyn — Wyposażenie elektryczne maszyn — Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN ISO 13849-1 – Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 1: Ogólne zasady projektowania

PN-EN ISO 13849-2 – Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 2: Walidacja

PN-EN ISO 14119 – Bezpieczeństwo maszyn — Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami — Zasady projektowania i doboru

PN-EN ISO 14120 – Bezpieczeństwo maszyn — Osłony — Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych

 

Trener prowadzący szkolenie:

Mgr inż. Zbigniew Zapała

Certyfikowany ekspert ds. bezpieczeństwa maszyn (TUV Nord)

Specjalizuje się w szkoleniach z dziedziny projektowania bezpiecznych maszyn, Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE, oceny ryzyka zgodnie z normą PN EN ISO 12100, projektowania systemów sterowania zgodnie z normą PN EN ISO 13849-1, walidacja systemów sterowania zgodnie z normą PN EN ISO 13849-2, systemami elektrycznymi zgodnie z normą PN EN 60204-1.

Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia związane z bezpieczeństwem maszyn oraz występuje na konferencjach dotyczących bezpieczeństwa technicznego maszyn.  Przeprowadzał szkolenia dla międzynarodowych firm w kraju i za granicą w języku polskim i angielskim,  użytkowników maszyn oraz wiodących producentów maszyn.  Szkolenia które prowadzi w pełni wyjaśniają kwestie bezpieczeństwa maszyn oraz poruszają nurtujące pytania takie jak – czy modyfikacja maszyny była znacząca i czy wymagane jest ponowne oznakowanie CE maszyny?  Ze względu na wcześniejsze praktyczne doświadczenia przy budowie i projektowaniu maszyn szkolenia są praktyczne, a nie tylko teoretyczne.

Podczas swojej kariery wykonywał projekty związane z bezpieczeństwem maszyn dla międzynarodowych firm na całym świecie, w środowiskach wielokulturowych, między innymi w takich krajach jak Anglia, Irlandia, Niemcy, Brazylia, USA, Kanada, Indie, Tajlandia, Egipt, Araba Saudyjskiej.  Projekty obejmowały ocenę zgodności maszyn, weryfikację wymagań prawnych lub korporacyjnych, walidację i weryfikację systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem, projektowanie układów bezpieczeństwa, programowanie i uruchamiania układów bezpieczeństwa.

 

Kontakt w sprawie szkolenia:

Zbigniew Zapała – email: kontakt@bezpieczenstwomaszyn.pl

tel. 48 690 908 227