Szkolenie – Zakup, odbiór i modernizacje maszyn – Wymagania prawne i dobre praktyki

with Brak komentarzy

Cel szkolenia Celem szkolenia jest przedstawienie procesu zakupy maszyny zgodniej z wymaganiami CE, przeprowadzenie odbioru maszyny u producenta lub w zakładzie oraz zapoznanie uczestników z procedurami bezpieczeństwa stosowanymi przy modyfikacjach i modernizacjach maszyn. W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z procesem … Czytaj więcej

Szkolenie – Walidacja systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem zgodnie z normą PN EN ISO 13849-2

with Brak komentarzy

Zapraszamy na szkolenie dotyczące walidacji maszyn i systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem zgodnie w wymaganiami normy PN EN ISO 13849-2 Cel szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z systemami sterowania związanymi z bezpieczeństwem dla maszyn oraz z pojęciem walidacji. W … Czytaj więcej

Szkolenie – Odpowiedzialność prawna użytkownika maszyn związana z bezpieczeństwem pracowników

with Brak komentarzy

Zapraszamy na szkolenie “Odpowiedzialność prawna użytkownika maszyn związana z bezpieczeństwem pracowników” Cel szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi związanymi z użytkowaniem maszyn. W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z wymaganiami minimalnymi, przepisami kodeksu pracy, ogólnych przepisów BHP … Czytaj więcej

Szkolenie – Oznakowanie CE dla maszyn – Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

with Brak komentarzy

Cel szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesem oceny zgodności i procedurą oznakowania CE maszyn. W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z wymaganiami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz podstawowymi normami zharmonizowanymi z dyrektywą. Grupa docelowa Szkolenie dedykowane jest dla osób … Czytaj więcej

Szkolenie podstawy bezpieczeństwa maszyn

with Brak komentarzy

Zapraszamy na szkolenie z podstawowych zagadnień związanych z bezpieczeństwem maszyn. Podstawy bezpieczeństwa maszyn Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem maszyny, przepisami prawnymi oraz odpowiedzialnością za stan bezpieczeństwa maszyn w zakładzie. W ramach szkolenia … Czytaj więcej

Odpowiedzialność użytkownika za bezpieczeństwo maszyn – Ogólne przepisy BHP

with Brak komentarzy

Ogólne przepisy BHP określają obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, w szczególności dotyczące: 1) obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i terenu zakładów pracy; 2) procesów pracy; 3) pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych. Ogólne przepisy BHP zostały wprowadzona na podstawie … Czytaj więcej

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE – Zakres i procedury oceny zgodności

with Brak komentarzy

Dyrektywa Maszynowa w Unii Europejskiej Dyrektywa w sprawie maszyn ma na celu zarówno harmonizację wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do maszyn, w oparciu o wysoki poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, jak i zagwarantowanie swobodnego obrotu maszynami … Czytaj więcej

Ogólne bezpieczeństwo produktów – Dyrektywa 2001/95/WE

with Brak komentarzy

Celem dyrektywy 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSD) jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów w całej UE w przypadku produktów konsumenckich, których nie obejmuje sektorowe prawodawstwo harmonizacyjne UE. Niniejsza dyrektywa nie ma jednak zastosowania do produktów z drugiej ręki, … Czytaj więcej

Znacząca modyfikacja

with Brak komentarzy

Produkt, w którym po oddaniu do użytku dokonano poważnych zmian lub napraw w celu zmodyfikowania oryginalnego działania, zastosowania lub typu, mających istotny wpływ na jego zgodność z unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym, musi zostać uznany za nowy produkt. Oceny należy dokonywać w … Czytaj więcej

Odpowiedzialność za produkt – Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe (85/374/EWG)

with Brak komentarzy

Odpowiedzialność za produkt – Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe (85/374/EWG) Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe dotyczy wszystkich ruchomości i urządzeń elektrycznych oraz materiałów i komponentów produktów gotowych. Dyrektywa ma zastosowanie tylko do produktów wadliwych, tj. produktów … Czytaj więcej