Szkolenie – Zakup, odbiór i modernizacje maszyn – Wymagania prawne i dobre praktyki

with Brak komentarzy

Cel szkolenia Celem szkolenia jest przedstawienie procesu zakupy maszyny zgodniej z wymaganiami CE, przeprowadzenie odbioru maszyny u producenta lub w zakładzie oraz zapoznanie uczestników z procedurami bezpieczeństwa stosowanymi przy modyfikacjach i modernizacjach maszyn. W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z procesem … Czytaj więcej

Odpowiedzialność użytkownika za bezpieczeństwo maszyn – Ogólne przepisy BHP

with Brak komentarzy

Ogólne przepisy BHP określają obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, w szczególności dotyczące: 1) obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i terenu zakładów pracy; 2) procesów pracy; 3) pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych. Ogólne przepisy BHP zostały wprowadzona na podstawie … Czytaj więcej

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE – Zakres i procedury oceny zgodności

with Brak komentarzy

Dyrektywa Maszynowa w Unii Europejskiej Dyrektywa w sprawie maszyn ma na celu zarówno harmonizację wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do maszyn, w oparciu o wysoki poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, jak i zagwarantowanie swobodnego obrotu maszynami … Czytaj więcej

Ogólne bezpieczeństwo produktów – Dyrektywa 2001/95/WE

with Brak komentarzy

Celem dyrektywy 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSD) jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów w całej UE w przypadku produktów konsumenckich, których nie obejmuje sektorowe prawodawstwo harmonizacyjne UE. Niniejsza dyrektywa nie ma jednak zastosowania do produktów z drugiej ręki, … Czytaj więcej

Znacząca modyfikacja

with Brak komentarzy

Produkt, w którym po oddaniu do użytku dokonano poważnych zmian lub napraw w celu zmodyfikowania oryginalnego działania, zastosowania lub typu, mających istotny wpływ na jego zgodność z unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym, musi zostać uznany za nowy produkt. Oceny należy dokonywać w … Czytaj więcej

Odpowiedzialność za produkt – Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe (85/374/EWG)

with Brak komentarzy

Odpowiedzialność za produkt – Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe (85/374/EWG) Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe dotyczy wszystkich ruchomości i urządzeń elektrycznych oraz materiałów i komponentów produktów gotowych. Dyrektywa ma zastosowanie tylko do produktów wadliwych, tj. produktów … Czytaj więcej

Regulacja swobodnego przepływu towarów na rynku Unii Europejskiej

with Brak komentarzy

Regulacja swobodnego przepływu towarów na rynku Unii Europejskiej Pierwsze dyrektywy harmonizacyjne Unii Europejskiej dotyczyły eliminacji barier pomiędzy krajami, a także swobodnego przepływu towarów w ramach jednolitego rynku. Obecnie cele te uzupełniono o kompleksową politykę, która gwarantuje, że na rynku dostępne … Czytaj więcej