Odpowiedzialność użytkownika za bezpieczeństwo maszyn – Ogólne przepisy BHP

with Brak komentarzy

Ogólne przepisy BHP określają obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, w szczególności dotyczące: 1) obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i terenu zakładów pracy; 2) procesów pracy; 3) pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych. Ogólne przepisy BHP zostały wprowadzona na podstawie … Read More